INFORMATIE

Hier vind u de nodige informatie over o.a.:

– Algemene fysio informatie

– KNGF / Specialist in beweging
– Wie betaalt ons?
– Aanvullende verzekering

– Klachtenreglement beroepsvereniging fysiotherapie
– Privacy

Voor wie zijn wij er?
Jaarlijks gaan zo’n 1,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut omdat ze klachten hebben vanwege hun  houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het  werk, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft,  minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken.    Fysiotherapie Getsewoud is een particuliere praktijk en tevens een erkende KNGF Register Fysiotherapie praktijk

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Bij de eerste afspraak vormen we een zo volledig mogelijk beeld van uw  klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kunnen wij samen met u een  behandelplan opstellen. Vanaf 1 Januari 2006 heeft u geen huisarts-doorverwijzing meer nodig (behalve bij sommige  indicaties van de chronische lijst). In het geval dat u geen verwijzing heeft, is de intake en onderzoek natuurlijk iets  uitgebreider om een betere screening uit te voeren.

Verschillende soorten verbijzonderde fysiotherapeuten

Wij voeren als verbijzondering Sportfysiotherapie, Manuele Therapie, Longrevalidatie, Hartrevalidatie, Diabetesrevalidatie, CoreFit e.a.

Hoe is onze kwaliteit gewaarborgd?
Wij staan ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg). De titel fysiotherapeut is  wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van  fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een  wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen  van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal  Kwaliteitsregister van het KNGF.

De Register Fysiotherapeut
Het KNGF heeft sinds 1998 een nieuw kwaliteitsbeleid waar uiteindelijk het Fysiotherapie Keurmerk uit zal worden  ontwikkeld. Fysiotherapie Getsewoud heeft de meest recente registraties waardoor we de kwalificatie ‘Register Fysiotherapeut’ mogen voeren. Je moet dan als praktijk voldoen aan de volgende kenmerken en eisen:

– Kwaliteitsregister KNGF
– Behandelen volgens KNGF-richtlijnen
– Verslaglegging
– Methodisch handelen
– Evidence based treatment
– Communicatietraining

Wie betaalt ons?
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar. De meeste Nederlanders zijn uitstekend verzekerd voor fysiotherapie, omdat de verzekeraars onze diensten uitgebreid aanbieden in basis- en aanvullende polis.

Klachtenreglement beroepsvereniging fysiotherapie

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat bij REFYSIO kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere clienten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie binnen REFYSIO

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patientenorganisatie als Zorgbelang

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek met uw fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:
– de Klachtencommissie
– de Commissie van Toezicht
– het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Wat wilt u bereiken met uw klacht?
Gaat het u er vooral om erkenning te krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut werkzaam is in een praktijk, terecht bij de Klachtencommissie. De klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht.

Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF.

Als u van mening bent dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden, de procedures langduriger en formeler zijn. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het meest vlot, bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler, terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel en langdurig is.

Altijd schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patient of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het priv?- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.

Wenst u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat, dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zogeheten mondelinge behandeling tijdens een zitting. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze in het vervolg een dergelijke klacht kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen. De klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

Commissie van Toezicht van het KNGF
De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister en leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. In vergelijking met het Regionaal Tuchtrecht is de drempel lager, de behandeling besloten en verloopt de procedure in de regel vlot.

Eerst is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, kan een maatregel aan de fysiotherapeut worden opgelegd. Dat kan vari?ren van een waarschuwing, een berisping of schorsing (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en het schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister. Ook kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht dan kunt u in beroep gaan.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U kunt zich als klager tijdens dit proces laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Meer informatie
Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF
tel. 033 – 467 29 29.
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland
tel. 0900-2437070 (0,10 eurocent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl

Adressen instanties
Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Hoe zit het met uw privacy?
Tegenwoordig is het belangrijk dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarom is de praktijk van  Fysiotherapie Getsewoud en haar computersystemen electronisch beveiligd tegen indringers.

Uw gegevens worden door Fysiotherapie Getsewoud behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De regels  hiervoor zijn beschreven in de Europese Privacy Wetgeving. Wat betekent dat in de praktijk:

informatie over Uw gezondheidssituatie wordt alleen maar doorgegeven aan een jurist of een arts van de Arbo-dienst,  wanneer U ons daartoe schriftelijk gemachtigd hebt . Meestal zal het dan om schriftelijke informatie gaan;

telefonische informatie geven wij alleen door aan een arts wanneer U daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft  verleend , wij nemen dan zelf contact op met de betreffende medicus op het door U aangegeven telefoonnummer en  verifi?ren allereerst de door U gegeven personalia.

U kunt er dus zeker van zijn dat er door ons nooit informatie wordt doorgegeven aan familie, derden, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, werkgevers, juristen, of wie dan ook .

Een geruststellend idee!

 

                                       Team Fysiotherapie Getsewoud